Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба

Байгууллагын танилцуулга

АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Байгууллагын засаглал, эрсдэлийн удирдлагад дотоод хяналтын үйл явцын үр нөлөөг бодитоор, хараат бус бие даасан байдлаар үнэлж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, орон нутгийн хөгжил, нийтийн эрх ашигт чиглэсэн зөвлөмжөөр шийдвэр гаргагч нарыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх