Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба

Байгууллагын танилцуулга

Стратеги зорилго нь байгууллагын үйл ажиллагаа, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, дээд газрын тогтоол шийдвэр, эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, аливаа эрсдэлээс хамгаалах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, зөвлөн туслах, хариуцлага хүлээлгэхэд чиглэнэ.